Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

Ngày đăng: 4/7/2013 .
Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 43/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/04/2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
tải tập tin:
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%2043%2F2010%2Fn%C4%91-cp%20ng%C3%A0y%2015%2F4%2F2010%20c%E1%BB%A7a%20ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7%20v%E1%BB%81%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.kktvungang-hatinh.gov.vn%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DZlQsiRMTU94%253D%26tabid%3D70&ei=fp9gUO26NMnZigfatYDwDA&usg=AFQjCNEZ4j2e6gieMNTPaPIWbdSmwr2PaQ